BodrumIlanlar.com Üyelik Koşulları

 1. İş bu Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Bodrum İlanlar (bundan böyle Bodrumilanlar olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.bodrumilanlar.com (bundan böyle Bodrumilanlar olarak anılacaktır) internet adreslerinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Bodrumilanlar arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

 2. Bodrumilanlar'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

 3. KULLANICILAR, Bodrumilanlar'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

 4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Bodrumilanlar tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 5. Bodrumilanlar, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

 6. Aksi belirtilmediği taktirde, Bodrumilanlar'deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, Bodrumilanlar üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

 7. Bodrumilanlar siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

 8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Bodrumilanlar girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

 9. Bodrumilanlar tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 10. Bodrumilanlar hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

 11. Bodrumilanlar'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Bodrumilanlar tarafından saklanacaktır.

 12. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, Bodrumilanlar' a iletişim formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

 13. Bodrumilanlar, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 14. Bodrumilanlar'ın amacı, herkesin ilan verebileceği, işbu hizmeti internet kullanıcılarının faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Bodrumilanlar'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, Bodrumilanlar'ın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 15. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

 16. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Bodrumilanlar' a rücu kesinlikle mümkün değildir.

 17. Bodrumilanlar üzerinden gerçekleşen işlemler ile Bodrumilanlar' ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, Bodrumilanlar'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Bodrumilanlar'ın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve Bodrumilanlar'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

 18. Bodrumilanlar, Bodrumilanlar üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

 19. Bodrumilanlar'ın tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Bodrumilanlar hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

 20. Bodrumilanlar ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

 21. İşbu yirmibir (21) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.